Corona regelingen aangevraagd? Laat het ons weten!

Home » Corona regelingen aangevraagd? Laat het ons weten!
Zelf Corona regelingen aangevraagd? Laat het ons weten.

Corona regelingen aangevraagd? Laat het ons weten!

Geachte relatie,

In verband met de economische gevolgen van het coronavirus ondersteunt het kabinet ondernemers met tijdelijke financiële en fiscale regelingen. Het eerste noodpakket is gepresenteerd op 17 maart 2020. Wij hebben een aantal van onze relaties bijgestaan bij het aanvragen van één of meerdere regelingen. Mogelijk heeft u echter op eigen initiatief gebruik gemaakt van (onderdelen uit) het noodpakket.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen is het van belang dat u ons informeert over de regelingen die u zonder onze tussenkomst heeft aangevraagd.

Deze informatie is niet alleen van belang voor het correct verwerken van uw administratie en het opstellen van de jaarrekening alsmede de belastingaangiften, maar heeft ook relevantie voor de (toekomstige) advisering. Daarnaast vereisen sommige regelingen (onder omstandigheden) dat een derde deskundige een verklaring afgeeft.

In voorkomende gevallen moeten wij ons hierop (met u) kunnen voorbereiden.

Graag vernemen wij daarom of u zonder onze tussenkomst gebruik heeft gemaakt van ten minste één van de volgende regelingen:

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, tegemoetkoming in de loonkosten);
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS, noodloket € 4.000);
  • Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen (TOZO, aanvullende inkomensondersteuning);
  • Uitstel van betaling voor belastingen.

Ook de komst van het inmiddels aangekondigde tweede noodpakket geeft aanleiding voor het in kaart brengen van een reeds aangevraagde regeling, daar enkele reeds bestaande regelingen onder gewijzigde/nieuwe voorwaarden worden voortgezet dan wel een opvolger krijgen.

Via onderstaande knop kunt u gemakkelijk via een formulier aangeven of en van welke regeling u zonder onze tussenkomst gebruik heeft gemaakt.

Tweede noodpakket
Op 20 mei 2020 is het tweede noodpakket aangekondigd. Het doel van het kabinet is om zoveel mogelijk banen te behouden. Daarbij geeft men aan dat nodig is dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderende Nederlandse samenleving en economie. Het nieuwe noodpakket geeft hen – ondernemers en werkenden – gerichte rugdekking om zich aan te passen in de komende turbulente tijd, aldus het kabinet.

Wat zijn de belangrijke aankondigingen? Wij geven u graag reeds een overzicht:

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Getroffen sectoren uit de TOGS-regeling komen in aanmerking voor een tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving – minimaal 30 procent – een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden.

De regeling wordt net als de TOGS opengesteld via het RVO.

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Vanaf 6 juli 2020 kunnen ondernemers die minstens 20 procent omzetverlies verwachten een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus. De nieuwe regeling werkt hetzelfde als de reeds bestaande NOW-regeling, maar er zijn enkele wijzigingen.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Wie voor de tweede keer een beroep doet op deze regeling, moet de omzetperiode laten aansluiten op de periode waarvoor is gekozen bij de eerste NOW-aanvraag. De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart 2020. Ter tegemoetkoming aan seizoensgebonden bedrijven wordt in de al lopende NOW-regeling (pakket 1) de loonsom maart 2020 eveneens als uitgangspunt genomen indien de loonsom in de maanden maart t/m mei hoger is dan januari t/m maart. De vaste (forfaitaire) opslag voor loonkosten en bijkomende lasten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.

Hoewel de correctie op subsidie bij ontslag blijft bestaan, wordt de subsidie niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag (de zogenoemde ontslagboete). U moet verklaren dat u met vakbonden in overleg treedt indien u meer dan 20 medewerkers om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan. Daarnaast komt er voor werkgevers die de NOW (pakket 2) aanvragen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Ook hier legt u een verklaring over af. Het kabinet werkt aan ondersteuning van initiatieven van sociale partners waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar (2020) géén winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen (TOZO)
De TOZO wordt verlengd tot eind augustus 2020. Er gaat een partnerinkomenstoets gelden. Alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157, maar zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling wel gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in staat van faillissement verkeert.
Indien u gebruik wenst te maken van de TOZO, kunt/moet u zich wenden tot uw eigen gemeente.

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Let wel: bij uitstel voor langer dan drie maanden moeten ondernemers verklaren dat ze géén winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Het kabinet werkt nog aan een passende betalingsregeling dat aan ondernemers wordt aangeboden bij het aflopen van het verkregen uitstel.

Ook de andere belastingmaatregelen, waaronder de versoepeling van het urencriterium voor IB-ondernemers en de mogelijkheid om tijdelijk uitstel van hypotheekbetalingen met behoud van hypotheekrenteaftrek aan te vragen, worden tot 1 september 2020 verlengd. De belastingrente en invorderingsrente blijven tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers
De regelingen voor coronakredietverlening en coronagaranties aan MKB, startups en scale-ups lopen door. Deze bedrijven houden of krijgen hierdoor toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Voor deze kredietregelingen kunt/moet u zich wenden tot uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld de bank.

Wij werken er aan om u opnieuw bij te kunnen staan bij het beoordelen en aanvragen van de financiële en fiscale regelingen. Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Scroll naar boven