Is een concurrentiebeding ook geldig bij de indiensttreding bij een zustervennootschap?

Volgens artikel 7: 653 Burgerlijk wetboek (BW) is een concurrentiebeding slechts geldig als deze met een meerderjarig werknemer is gesloten (achttien jaar of ouder) en het beding schriftelijk is overeengekomen.
De schriftelijkheidsvraag stond centraal in het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 2 oktober 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:4054).

Wanneer is bij deeltijdontslag een transitievergoeding verschuldigd?

Tot 14 september 2018 was het niet duidelijk of de door de werkgever verschuldigde transitievergoeding ook bij deeltijdontslag betaald moest worden. De wetgever had zich hierover namelijk niet uitgesproken. Op deze datum heeft de Hoge Raad hierover uitsluitsel gegeven (ECLI:NL:HR:2018:1617).

Volledige transitievergoeding bij ontslag vlak voor de pensioenleeftijd?

Heeft een werknemer die niet op de pensioengerechtigde leeftijd, maar vlak daarvoor, ontslagen wordt recht op een transitievergoeding?

Concurrentie –en relatiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: een algemene omschrijving voldoet niet, maatwerk is een vereiste.

Sinds 1 januari 2015 mag – door de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na die datum is aangegaan alleen een concurrentiebeding worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk aangeeft dat dit vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is

Let op met payroll bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Een werkgever moet dus voorzichtig zijn met het omzeilen van de ketenregeling. Deze biedt de werknemer immers waarborgen en kan niet worden omzeild door het werkgeverschap uit te besteden aan een derde, zoals een payroll- of uitzendonderneming.

Prinsjesdag 2018: wat zijn de plannen van het kabinet op het gebied van de arbeidsmarkt?

Het kabinet kiest voor een ‘Ambitieus plan voor eerlijke arbeidsmarkt’. Vanwaar dat plan? Een werkgever die fatsoenlijk met zijn werknemers omgaat, ondervindt, aldus het kabinet, concurrentienadeel van bedrijven die constructies bedenken om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Om die reden komt de regering met maatregelen voor een eerlijke arbeidsmarkt.

Het verstrekken van negatieve referenties door een oud werkgever (mede in het licht van de AVG).

Wie van werkkring wisselt, kan aan zijn oude werkgever vragen om een referentie af te geven. De oude werkgever functioneert dan als zogenaamde referent. Dat het wenselijk is om daarbij duidelijke afspraken te maken, bleek op 21 augustus 2018 uit het arrest van het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:7492). Waar ging het in deze zaak over? [...]

Diefstal op de werkvloer met gratis drank?

Diefstal door een werknemer op de werkvloer kan leiden tot een ontslag op staande voet (juridisch: ontslag wegens een dringende reden ex art. 7:677 e.v. Burgerlijk Wetboek). Kán leiden, want elke situatie is anders. Komt een dergelijk ontslag bij de rechter dan zal deze de belangen van de werkgever en van de werknemer tegen elkaar afwegen.

Wat als een bedrijf sneller groeit dan een werknemer? Is dat een reden voor ontslag?

De Rechtbank Rotterdam heeft een uitspraak gedaan over de verstoorde verhouding (g-grond) waarbij een werknemer na jarenlang dienstverband zich niet wil of kan conformeren aan een nieuwe structuur en werkwijze werkgever.

Heeft u uw Arbo-contract al aangepast? De tijd begint nu echt te dringen.

Op 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet, beter bekend als de Arbowet, gewijzigd. De Arbowet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers te bevorderen.
Werkgevers en arbodienstverleners hebben daarbij tot 1 juli 2018 de tijd gekregen om hun contracten aan te passen. De tijd begint daarom nu echt te dringen.

Heeft u een transitievergoeding aan een arbeidsongeschikte werknemer betaald? Dan mogelijk een compensatie per 1 april 2020.

Het is de bedoeling dat werkgevers per (waarschijnlijk) 1 april 2020 compensatie aan kunnen vragen voor een transitievergoeding die zij betaald hebben ter zake van een langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. De regeling zou een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 krijgen.

De Wet DBA: meer boeteopleggingen? Een korte tussenstand

Op 1 mei 2016 is de Wet DBA ingegaan. De Wet DBA riep echter veel weerstand op. Reden waarom kabinet Rutte III in het regeerakkoord toegaf dat de Wet DBA niet functioneerde en heeft aangekondigd dat de wet vervangen zou worden. Een korte tussenstand…

Compensatie voor onderneemster die in de periode van 2005 tot 2008 moeder is geworden. Maar let op de korte termijn!

Op 27 juli 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist dat zelfstandigen (vrije beroepers en meewerkende echtgenotes) die tussen 7 mei 2005 tot en met 4 juni 2008 zijn bevallen, mogelijk alsnog recht hebben op een financiële compensatie (ECLI:NL:CRVB:2017:2461). Deze compensatieregeling is er nu.

En weer gaat het arbeidsrecht op de schop

Sommige onderdelen van het recht lijken nooit tot rust te komen. Het arbeidsrecht is er zeker één van. Hadden we de wijzigen in de Wet Werk en Zekerheid in 2015. De volgende wetgevingsgolf die er aan komt, heet de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De grote contouren van de WAB zijn al gereed

Glaasje op? Laat je rijden!

Een ontslag op staande voet is de meest verstrekkende (straf)maatregel die een werkgever kan geven omdat deze een werknemer brodeloos maakt. Om die reden is een dergelijk ontslag aan strenge voorwaarden verbonden. De rechter zal steeds een belangenafweging maken op basis van alle concrete feiten en omstandigheden van die specifieke situatie voordat hij tot een oordeel komt.

Verborgen camera’s op de werkvloer: juridisch nog niet zo gemakkelijk

Stel dat u het (sterke) vermoeden hebt dat er gestolen wordt in uw bedrijf, maar u krijgt daar de vinger niet goed achter. Mag u dan verborgen camera’s ophangen om meer duidelijkheid te krijgen of er wordt gestolen? Hoewel het antwoord gevoelsmatig voor de hand ligt, zijn verborgen camera’s op de werkvloer juridisch een hot item met veel mitsen en maren.

Horen zien en zwijgen!

Het doorspelen van vertrouwelijke informatie kan tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, maar ook na het beëindigen daarvan nog plaatsvinden. Een werkgever kan dan de door hem geleden schade op de werknemer verhalen. In veel arbeidsovereenkomsten is om die reden dan ook een geheimhoudingsbepaling met een boetebeding opgenomen.

Boete voor achterhouden wachtwoord door ex-werkneemster

Een ex-werkneemster van een kinderdagverblijf moet 500 euro betalen omdat ze het wachtwoord van haar bedrijfslaptop niet aan haar directeur wilde geven.

Verpleegkundige staat toe dat een alcoholzuchtige patiënt een glas wijn neemt. Is dat verwijtbaar handelen?

Een verpleegkundige die toestaat dat een alcoholzuchtige patient een glas wijn drinkt, is dat een reden voor ontslag? Het hof buigt zich in het bijzonder over de vraag of de verpleegkundige bewust in strijd met de geldende regels en afspraken heeft gehandeld door de patiënte alcohol te gunnen en dit nadien niet te rapporteren.

Werkgeversaansprakelijkheid na een dodelijke hondenbeet

Op de werkgever rust een zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers. Aan deze zorgplicht van een werkgever worden – zo blijkt uit de jurisprudentie – strenge voorwaarden gesteld.

Het verboden concurrentie- en relatiebeding voor de uitgezonden en gedetacheerde arbeidskracht. Ruimer dan gedacht.

De (Europese en Nederlandse) wetgever wil de positie van flexwerkers, zoals uitzendkrachten en gedetacheerde arbeidskrachten, op de arbeidsmarkt bewaken en verbeteren. Een maatregel om dat doel te bereiken is het zogenaamde belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi (de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). Dit verbod is sinds 27 april 2012 (opnieuw) in de wet gekomen.

“We are one, but not the same.” Het opvolgend werkgeverschap als aandachtspunt

Zolang een werknemer maar bij één werkgever blijft werken, is de duur van de arbeidsrelatie over het algemeen wel overzichtelijk. Dat wordt soms anders als een werknemer bij verschillende werkgevers werkt, maar er toch sprake van één arbeidsrelatie blijft. Deze situatie kan zich voordoen en wordt opvolgend werkgeverschap genoemd.

Het functioneringsgesprek en het psychologische en juridische contract

In deze tijd van het jaar houden veel werkgevers functioneringsgesprekken. Doel van dit gesprek is om het functioneren van de werknemer te evalueren en nader in te gaan op de onderlinge samenwerking. Het scheelt daarbij als de werkgever en werknemer een goed psychologisch contract hebben. Het psychologische contract moet niet met het juridische contract (de arbeidsovereenkomst) verward worden.

Ontslag van frequent zieke werknemers: juridisch een nauwelijks te nemen vesting

In de praktijk vragen werkgevers zich dan af of veelvuldig ziekteverzuim een reden is om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Kan dat? En zo ja, onder welke omstandigheden dan?

Pas op met een onverwachte ontslagname door een werknemer

Stel een werknemer gaat boos naar huis, daarbij de deur hard achter zich dichtslaand en luid roepend “mij zul je hier nooit meer zien, wat een ballentent, ze bekijken het allemaal maar! Wat betekent deze ontslagname voor een werkgever? Mag hij daar een werknemer nu wel of niet aan houden?

De betaling van een transitievergoeding door een werkgever in financiële nood

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers ook recht op een transitievergoeding wanneer zij op initiatief van de werkgever worden ontslagen vanwege slechte bedrijfseconomische redenen en op dat moment langer dan twee jaar in dienst zijn.
Deze slechte bedrijfseconomische redenen kunnen betekenen dat een werkgever de transitievergoeding niet in één keer kan betalen omdat daar nu eenmaal de financiële middelen voor ontbreken. Wat dan?

Special Arbeidsrecht Regeerakkoord

Op 11 oktober 2017 hebben de VVD, CDA, D66 en Christen Unie hun regeerakkoord gepresenteerd waarover zij overeenstemming hebben bereikt en op basis waarvan zij willen gaan regeren. Daarin staan ook een aantal arbeidsrechtelijke en daarmee samenhangende punten.

Loonopschorting en geen ontslag op staande voet bij een arbeidsongeschikte werknemer.

In deze procedure draaide het om de vraag of een werkgever mag kiezen bij het niet voldoen aan de reintegratie-verplichtingen in plaats van loonopschorting voor een zwaardere sanctie mag kiezen, zoals ontslag op staande voet.

Inzien van privé e-mails door de werkgever. Mag dat?

Mag een werkgever privéberichten in de e-mails van een werknemer inzien die deze werknemer vanaf zijn werkaccount heeft verzonden? Is het een werkgever daarbij toegestaan zich toegang verschaffen tot de e-mailbox van de medewerker? Deze vraag wordt met enige regelmaat in de praktijk gesteld.

Het concurrentiebeding met een groeiachterstand in een aantrekkende arbeidsmarkt

Eén vaak voorkomend geschilpunt is of een concurrentiebeding gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst zwaarder is gaan drukken op de werknemer.

Ontslaan van een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen is dansen op een heel dun koord.

Ontslaan van een zieke werknemer wegens bedrijfseconomische redenen is dansen op een heel dun koord.

Moet u uw werknemer aanzeggen? Let dan op de voorwaarden

Vanaf 1 januari 2015 is de aanzegverplichting in het Burgerlijk Wetboek opgenomen (art. 7: 668 BW). Deze houdt in dat een werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een werknemer schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten daarvan.

Ontslag vlak voor het pensioen of vanwege arbeidsongeschiktheid Dan toch een volledige transitievergoeding

In deze uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 13 juli 2017 (ECLI:NL:GHSHE:2017:3263) ging het om de vraag of een werknemer die niet op de pensioengerechtigde leeftijd, maar vlak daarvoor, ontslagen wordt, recht op een transitievergoeding heeft.

Ontslag op staande voet: minder zekerheid voor de werkgever.

Een werkgever zal zich daarom voordat hij een werknemer op staande voet wil ontslaan goed moeten realiseren dat het gegeven ontslag wel onverwijld kan zijn, maar dat de procedure daarna nog heel lang kan duren. En gedurende die periode onzekerheid blijft bestaan dat de arbeidsovereenkomst alsnog wordt hersteld en het salaris met terugwerkende kracht moet worden betaald aan de werknemer.

Wie is er aansprakelijk bij het in- en uitlenen van werknemers?

Op 14 juli 2017 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag wie aansprakelijk is indien een uitgeleende werknemer schade toebrengt aan een derde.

Concurrentiebeding: soms betekent minder meer

Een goed en houdbaar concurrentiebeding is maatwerk. Dat bleek op 4 april 2017 maar weer eens uit een zaak die speelde voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2017:2879).

Recht op bevallingsuitkering voor zwangere zelfstandigen.

Goed om te weten voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen in de periode tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 en aan wie destijds een uitkering is geweigerd en hun rechten hebben gehandhaafd. De vrouwelijke zelfstandigen die op dit moment zwanger zijn kunnen nagaan of zij op basis van Wet ZEZ voor een uitkering in aanmerking komen

Hoe een bereidwillige werkgever zijn rechten verspeelde

Hoe een bereidwillige werkgever zijn rechten verspeelde.

Elke werkgever is verplicht om een basiscontract te sluiten met een arbodienstverlener. Voorkom hoge boetes!

Vanaf 1 juli 2017 moeten werkgevers verplicht een basiscontract sluiten met een arbodienstverlener. De ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging of personeelsvertegenwoordiger) moet instemmen met de inhoud van het basiscontract.

De statutair directeur en zijn langdurige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De positie van een statutair directeur van een B.V. is een bijzondere. Zowel het vennootschapsrecht als het arbeidsrecht zijn op de statutair directeur van toepassing. In dit artikel wordt uitgebreid stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten.

Meer duidelijkheid over de billijke vergoeding

Als de werknemer van oordeel is dat opzegging van het arbeidscontract strijdig is met de daarvoor geldende regels, dan kan hij aan de rechter vragen deze opzegging te vernietigen Ook kan hij in die situatie aan de rechter vragen om hem een billijke vergoeding toe te kennen. Voor het toekennen van de billijke vergoeding is geen ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever vereist.

Nieuw werk? Dan kan gegeven ontslag teruggedraaid worden.

Als er sprake is van werkvermindering binnen een bedrijf, kan dat leiden tot ontslag van werknemers via het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Een werkgever is voor de vraag wie er dan ontslagen moet worden niet vrij. Sterker nog, de regels daarvoor zijn juist streng en rigide.

De ondernemingsraad in een faillissement niet altijd buitenspel.

De vraag is wat de rol van de OR tijdens een faillissement van de onderneming is. Is de curator gehouden de WOR na te leven wanneer de onderneming failliet is? En heeft de OR nog een adviesrecht bij bepaalde besluiten van de curator?

Twee jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte hoeft nog niet het einde te zijn.

Als een werknemer door ziekte niet in staat is zijn eigen werk (juridisch heet dat de bedongen arbeid) te verrichten, maar hij kan wel ander, passende arbeid verrichten, dan moet een werkgever in het kader van zijn re-integratieverplichting die andere passende arbeid aanbieden. De werknemer moet op zijn beurt deze passende arbeid aanvaarden.

Kosten in mindering op transitievergoeding

Op de transitievergoeding kunnen twee soorten kosten in mindering worden gebracht. De zogeheten transitiekosten, bijvoorbeeld outplacementkosten, en inzetbaarheidskosten, zoals opleidingskosten.

Geld lenen aan uw personeel? Let dan op de voorwaarden.

Een werkgever kan een bedrag aan een werknemer lenen, bijvoorbeeld om een auto te kunnen kopen of een schuld mee af te kunnen lossen. Dit is een zogenaamde personeelslening. Daarbij zijn er wel een aantal voorwaarden waar op gelet moet worden.

Wil uw werknemer na zijn AOW doorwerken? Lust of last?

Het ouderwetse spreekwoord ‘wie niet steelt of erft, werkt tot hij sterft’ is actueler dan ooit. Vanwege de vergrijzing en de ontgroening is een aantal jaar geleden besloten om de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen. In 2013 is de AOW-leeftijd voor het eerst verhoogd, in 2022 zal de laatste verhoging plaatsvinden. De AOW-leeftijd zal op dat […]

Special Ontslagrecht 2017

Alles over ontslagrecht op een rij. In deze special geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht.

Een rekening-courantopname is niet per definitie loon naar werken

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan vanuit zijn feitelijke machtspositie bedragen uit de B.V. in rekening-courant opnemen. Deze bedragen kan hij bijvoorbeeld gebruiken om privé-uitgaven te betalen. De vraag is dan wat het feitelijke karakter van deze opnames zijn? Anders gezegd, zijn de rekening-courantopnames dan (progressief te belasten) loon?

Herplaatsingsplicht van een disfunctionerende werknemer. Ook de wetgever maakt het zeker niet leuker.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 geldt als uitgangspunt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst pas met een disfunctionerende werknemer kan beëindigen als er geen herplaatsingsmogelijkheid is voor deze werknemer in een passende functie binnen een redelijke termijn (tenzij er sprake is van een ontslag op staande voet)

Nooit gewerkt en toch loondoorbetaling? Droombaan of nachtmerrie?

Een loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een werknemer is voor een kleine werkgever een groot financieel risico. Het is niet voor niks dat over dit onderwerp de nodige politieke aandacht bestaat.

Tijdelijk uitstel of definitief afstel? Op dit moment (nog) geen compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte

Voor veel werkgevers voelt het moeten betalen van een transitievergoeding voor het ontslag van een langdurig zieke werknemer als onrechtvaardig aan. Zij hebben dan vaak al gedurende twee jaren (104 weken) het loon van een zieke werknemer moeten doorbetalen.

Welke lengte is voldoende? Wacht niet te lang met een disfunctionerende werknemer

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 gelden voor de ontslaggrond “disfunctioneren” strenge eisen. Om die reden wordt op dit moment een groot aantal van alle ontbindingsverzoeken wegens disfunctioneren door de rechter afgewezen.

Wanneer begint bij ontslag de bedenktermijn voor een werknemer te lopen?

Veel arbeidsovereenkomsten worden op dit moment beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst geheten). Dat heeft onder meer te maken met de in 2015 ingevoerde strenge(re) Wet werk en zekerheid.

Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn

Demotie is het spiegelbeeld van promotie. Niet de maatschappelijke ladder omhoog, maar juist naar beneden. Het betekent verlaging in rang of plaatsing uit een hogere functie naar een lagere. Dit kan soms gepaard gaan met salarisverlaging of salarisbevriezing.

Wat u absoluut niet met uw zieke werknemer mag bespreken

Tussen een werkgever en zijn werknemers worden de nodige gegevens uitgewisseld. Ook persoonsgegevens. Het gebruiken van deze persoonsgegevens is echter door de wet aan banden gelegd. In de praktijk wordt deze beperking vaak niet onderkend, zoals regelmatig blijkt bij zieke werknemers.

Te veel werken? Dan mogelijk kans op ontslag

Een werknemer mag maar niet onbeperkt (door)werken. In de Arbeidstijdenwet (ATW) is vastgelegd hoeveel uur werknemer per dag en week mogen werken. Wordt er meer gewerkt dan wettelijk is toegestaan, dan kan de werkgever hiervoor een boete krijgen van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Op staande voet ontslagen én toch recht op een transitievergoeding

Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Een uitzondering op het recht op een transitievergoeding is er in het geval van ernstig verwijtbaar gedrag van de werknemer..

Zijn de dagen geteld bij een proeftijd?

Uit deze uitspraak van het hof blijkt dat zorgvuldigheid bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst van groot belang is. Zeker bij arbeidsovereenkomsten die midden in de maand beginnen, is het dus goed om goed de dagen te tellen en dit glashelder in de arbeidsovereenkomst vast te leggen.

Een statutair directeur? Soms net een “gewone” werknemer

De statutair directeur heeft een bijzondere positie in ons recht. Er is namelijk sprake van een dubbele rechtsbetrekking. Een statutair directeur heeft met wettelijk ook recht op een transitievergoeding en eventuele billijke vergoeding.

Arbeidsrecht: Is verslaving een ziekte?

Soms krijgen wij de vraag van een werkgever wat te doen met een alcohol- of drugsverslaafde werknemer. Mag een werkgever hem controleren op alcohol of drugs? Mag het salaris worden ingehouden of mag de werknemer om deze reden worden ontslagen?

Wie betaalt uiteindelijk de studie van een werknemer?

Voor wat betreft de inhoud van het studiekostenbeding bestaat contractsvrijheid. In de wet zijn hierover geen regels opgenomen. Maar dat betekent geen absolute vrijheid.

Ook een relatiebeding moet, net als een concurrentiebeding, aan het schriftelijkheidsvereiste voldoen

Een relatiebeding wordt vaak in één naam genoemd met een concurrentiebeding. De vraag is in hoeverre deze juridisch op één lijn gesteld kunnen worden.

Geen concurrentiebeding? Dan in beginsel vrijheid-blijheid!

Stel een werknemer neemt ontslag bij u om bij uw grootste concurrent te gaan werken en na een tweetal maanden komt u er achter dat diverse klanten met deze ex-werknemer zijn meegegaan. U verliest daardoor toch de nodige omzet. Als u de arbeidsovereenkomst met deze ex-werknemer er op naslaat, ziet u dat er destijds geen concurrentiebeding met hem (of haar) is overeengekomen.

Ook pensioenpremie en bonussen betalen over de uitbetaling van vakantiedagen bij het einde van een arbeidsovereenkomst.

Als een werknemer ontslag neemt of krijgt, heeft hij bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst nog recht op de uitbetaling van opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantiedagen.

Boetes voor te weinig loon stagiaires en starters

De inspectie SZW heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beloning van stagiaires en starters in Limburg. Twee bedrijven bleken niet te voldoen aan de eisen van de Wet op het Minimumloon. Dat betekende voor de bedrijven nabetaling van het wettelijk minimumloon en ook nog eens kans op een boete. Een boete kan oplopen tot € 10.000.

Concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidscontracten: moeilijk, maar niet onmogelijk

Concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidscontracten: moeilijk, maar niet onmogelijk.

Contante betaling van gehele loon verboden

Vanaf 1 januari 2016 is het verboden om loon van uw werknemers volledig contant te betalen. U bent namelijk verplicht om tenminste het netto wettelijk minimumloon giraal over te maken aan uw werknemers.

Maak gebruik van proefplaatsing via UWV

Wilt u iemand in dienst nemen vanuit een uitkering maar twijfelt u? Vraag het UWV dan om een proefplaatsing. De werknemer behoudt dan in de eerste 2 maanden zijn uitkering en hoeft u nog geen salaris te betalen.

Toch een kater!

De kantonrechter in Maastricht heeft op 2 januari 2017 beslist (ECLI:NL:RBLIM:2017:16) dat een monteur terecht op staande voet was ontslagen omdat hij dronken op het werk was verschenen. De kantonrechter oordeelde dat de monteur daarmee ernstig verwijtbaar handelde. Op een transitievergoeding kon hij dan ook geen aanspraak maken.

De Wet DBA: wanneer loop je risico op naheffingen voor premies en belastingen?

Alhoewel de handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2018 is opgeschort, lijdt de invoering tot veel onzekerheid. De wet geeft vooraf immers geen zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie, namelijk of er sprake is van zzp of dienstverband. Om de arbeidsrelatie vast te leggen kunt u als opdrachtgever gebruik maken van bestaande overeenkomsten of een eigen overeenkomst voorleggen.

Het niet-opnemen, maar overhevelen van vakantiedagen

In de arbeidsovereenkomst van deze werknemer bij Dairy was opgenomen dat indien werknemer de hem toekomende vakantiedagen niet heeft opgenomen voor 1 januari volgende op het kalenderjaar, iedere aanspraak daarop vervalt. De rechter deelt dat standpunt niet.

Eens gegeven, blijft (vaak) gegeven! Over het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden door de werkgever.

In 2002 is een medisch werkgever een gratificatieregeling overeengekomen met vijf van haar werknemers (pathologen). Begin 2016 gaf de werkgever aan dat zij haar arbeidsvoorwaarden wilde harmoniseren. De gratificatieregeling zou daarom beëindigd worden.

Geen compensatie voor slapend dienstverband

Als een werkgever een dienstverband ‘slapend’ houdt, krijgt hij mogelijk straks geen volledige compensatie voor de transitievergoeding. Dit laat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

Controleer of u mag inhouden bij lage lonen

Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag bij hen namelijk vanaf die datum niet zonder meer bedragen inhouden op of verrekenen met hun loon.

No-riskpolis UVW biedt mogelijkheden voor werkgever

Een no-riskpolis geldt voor bepaalde uitkeringsgerechtigden of arbeidsgehandicapten. Door de no-riskpolis loopt u geen risico op doorbetaling bij ziekte van uw werknemer, omdat deze in zo’n geval een beroep kan doen op een ziektewetuitkering van het UWV

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.

Ontslagen via rechter en UWV dalen met een kwart

Ruim 23.000 mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV. Dat is ongeveer een kwart minder dan het jaar daarvoor en bijna de helft minder dan in 2013.

Onregelmatigheidstoeslag maakt deel uit van het loon tijdens vakantie

In sommige sectoren is het gebruikelijk om ‘s avonds, ’s nachts en/of in het weekend te werken. Vaak wordt het uurloon van de werknemer in dat geval vermeerderd met een onregelmatigheidstoeslag. Als gevolg daarvan varieert het loon van de werknemer van maand tot maand.

Nieuwe arbeidsovereenkomst bij wijzigingen? Of toch niet?

Tijdens de looptijd komt u met de werknemer overeen dat deze een andere functie gaat verrichten, een hoger salaris krijgt en/of dat zijn of haar aantal arbeidsuren wijzigt. Blijft de bestaande arbeidsovereenkomst dan gewoon in stand of komt er dan een nieuwe arbeidsovereenkomst (in de keten) voor in de plaats?

Werknemer met “grap” over de schreef, maar toch geen reden tot ontslag op staande voet

Volgens de rechter heeft de man “de grenzen van het acceptabele” overschreden met zijn grap. Maar toch werd geoordeeld dat de gevolgen van een ontslag op staande voet te ingrijpend waren als strafmaatregel.

Aanzeggen of opzeggen? Dat is toch hetzelfde?

Wat is aanzeggen? Een werkgever moet bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer minimaal één maand voor het einde van deze overeenkomst aan de werknemer laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wilt voortzetten of niet. Als de werkgever verder wil met deze werknemer, dan moet hij aangeven onder welke voorwaarden dit dan gebeurt.

Geen loon tijdens WhatsAppen tijdens werktijd

Een werkgever kan het loon inhouden van een werknemer die tijdens werktijd continu voor privédoeleinden WhatsApp-berichten verstuurt, aldus de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:6927).

Gunstige regeling overuren tijdelijk agrarisch buitenlands personeel

Heeft u een onderneming in de agrarische sector en heeft u tijdelijke buitenlandse werknemers in dienst? Dan kunt u gebruik maken van de ‘cafetariaregeling’: een gunstige financiële regeling betreft overuren voor zowel uw personeel als uzelf. Het financiële voordeel van deze regeling kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.

Onder welke cao valt uw personeel?

Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de sociale fondsen. Hij kreeg daarom van FNV in een procedure een dwangsom gevorderd van € 10.000 per dag.

ZZP-er, wat nu?

Onder opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) is de onrust blijven bestaan over hun arbeidsverhouding. Ook na de opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in ieder geval tot 1 januari 2018, behalve in duidelijke gevallen van kwaadwillendheid. Werknemer of ondernemer? De onduidelijkheden zijn gebleven.

Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: wees direct duidelijk

Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 2015 in beginsel alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan vanaf deze datum alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege […]

Geeft u een bonus? Wees dan duidelijk!

Het is weer december. De tijd voor de gesprekken met uw werknemers. Ook op het gebied van salarisverhoging, promotie en andere arbeidsvoorwaarden is dat vaak de tijd van het jaar.. Bent u van plan om een bonus of een andere variabele beloning te geven of geeft u deze al, let dan goed op de voorwaarden. [...]

Baanbrekende Hoge Raad arresten inzake payrolling

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad zich in twee belangwekkende arresten uitgelaten over de payrollconstructie. In dit artikel leest u meer over deze arresten en de gevolgen daarvan. Plus de voor- en nadelen van een payrollconstructie.

Contact

Heb je een vraag of wil je meer info? Vul hieronder je emailadres in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Niet leesbaar ? Vernieuw code captcha txt