FSV Nieuwsbrief Januari 2022

Home » FSV Nieuwsbrief Januari 2022
FSv Nieuwsbrief Januari 2022

FSV Nieuwsbrief Januari 2022

Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Het overzicht in deze  nieuwsbrief is geschreven met de kennis tot en met dinsdag 18 januari, 20:00 uur.

1. Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te vragen. Hoe lang u uitstel kreeg, wanneer u moest gaan terugbetalen en de voorwaarden wijzigden keer op keer. Ziet u door de bomen het bos nog? In dit artikel de laatste stand van zaken.

Uitstel tot en met 31 januari 2022
Op dit moment is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen tot en met 31 januari 2022 voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was. Het gaat dan om onder meer loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
Had u voor een van deze belastingen al uitstel van betaling tot 1 oktober 2021? Dan heeft u automatisch voor al deze belastingen uitstel tot en met 31 januari 2022. U hoeft daar dus geen actie voor te ondernemen.

Tip!
In tegenstelling tot het uitstel van betaling tijdens voorgaande perioden is het dus ook niet nodig om verlengd uitstel van betaling te vragen.

Alsnog uitstel van betaling aanvragen
Had u niet eerder al uitstel van betaling, maar heeft u dit alsnog nodig in verband met de coronacrisis? Dan kunt ook u uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Dat geldt ook als u al eerder uitstel van betaling kreeg, maar al uw schulden reeds afloste.

Let op!
In tegenstelling tot ondernemers die nog uitstel van betaling hadden tot 1 oktober 2021, krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. U moet hiervoor dus wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Dit kan nog tot en met 31 januari 2022.

Voor welke tijdvakken geldt het uitstel?
Heeft u, al dan niet automatisch, uitstel van betaling, dan geldt dit voor alle belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 februari 2022 verstrijkt. Dit betekent dat ook de deze maand in te dienen aangifte loonheffingen december 2021 en de omzetbelasting van het vierde kwartaal 2021/december 2021 in het uitstel meelopen.

Let op!
Voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is niet de dagtekening van de aanslag leidend, maar de uiterste betaaltermijn. Deze ligt voor reguliere aanslagen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Een definitieve aanslag inkomstenbelasting met dagtekening 3 januari 2022 loopt daarom niet mee in het uitstel van betaling, maar eenzelfde aanslag met dagtekening 3 december 2021 dus wel.

Let op!
Voor de aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting is niet de dagtekening van de aanslag leidend, maar de uiterste betaaltermijn. Deze ligt voor reguliere aanslagen zes weken na de dagtekening van de aanslag. Een definitieve aanslag inkomstenbelasting met dagtekening 3 januari 2022 loopt daarom niet mee in het uitstel van betaling, maar eenzelfde aanslag met dagtekening 3 december 2021 dus wel.

Tip!
De mogelijkheid van uitstel van betaling wordt misschien verlengd tot na 31 januari 2022. Misschien kunt u daarom straks ook uitstel van betaling krijgen voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt ná 31 januari 2022. Het kabinet zegde in december 2021 toe om in januari 2022 te beslissen of zo’n verdere verlenging van het uitstel vanwege de coronacrisis nodig is. We houden u hierover op de hoogte.

Terugbetalen uitgestelde belastingen
Vanaf 1 oktober 2022 moet u al uw uitgestelde belastingen terugbetalen. U krijgt van de Belastingdienst dan een betalingsregeling aangeboden van zestig maanden. U betaalt dan elke maand 1/60 van uw totale schuld.

2. Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 nog met volledige box 3-heffing

De Belastingdienst laat weten dat de gevolgen van het oordeel eind 2021 inzake de box 3-heffing niet verwerkt zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 die momenteel worden opgelegd.

Oordeel box 3-heffing
De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het huidige systeem van de box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Belastingheffing over werkelijk rendement in plaats van forfaitair rendement
De box 3-heffing gaat uit van een zogenaamd forfaitair rendement. Dit rendement wordt geacht hoger te zijn naarmate het box 3-vermogen hoger is. De Hoge Raad acht dit systeem in strijd met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. De Hoge Raad biedt daarom rechtsherstel door voor in ieder geval de jaren 2017 en 2018 alleen belasting te heffen over het werkelijke rendement in plaats van het forfaitaire rendement.

Voor particulieren met een lager werkelijk rendement dan het forfaitair rendement betekent het oordeel van de Hoge Raad dat de box 3-heffing lager wordt dan volgens het wettelijke systeem.

Nog niet in voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022
De Belastingdienst denkt momenteel na over hoe zij de gevolgen van het oordeel van de Hoge Raad moet gaan verwerken. Deze gevolgen zijn in ieder geval nog niet verwerkt in de voorlopige aanslagen Inkomstenbelasting 2022 die de Belastingdienst momenteel verzendt. In deze aanslagen houdt de Belastingdienst daarom nog rekening met het forfaitaire rendement.

De Belastingdienst laat op een later moment weten wat de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad zijn voor het belastingjaar 2022.

Tip!
Als later blijkt dat de voorlopige aanslag te hoog was omdat het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement, dan kan om een verlaging van de voorlopige aanslag verzocht worden. Verzoekt een belastingplichtige niet om verlaging van de voorlopige aanslag, dan vindt herstel in ieder geval plaats bij het opleggen van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2022.

3. Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s

Vanaf 3 januari 2022 is het weer mogelijk om voor het jaar 2022 subsidie aan te vragen voor een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Koopt of leaset u zo’n auto, zorg dan dat u aan de voorwaarden voldoet en tijdig de subsidie aanvraagt. Anders loopt u mogelijk de subsidie mis die kan oplopen tot € 5.000 per bedrijfsauto.

Koop of financiële lease van nieuwe emissieloze bedrijfsauto
U kunt subsidie (SEBA) krijgen voor de koop of financiële lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto, aangedreven door alleen een elektromotor. Het maximale gewicht van de auto mag maximaal 4.250 kilogram bedragen en de netto catalogusprijs of verkoopprijs exclusief btw moet hoger zijn dan € 20.000. Voor typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt bovendien een minimale WLTP-actieradius van 100 kilometer.

Tip!
Bij operational lease kan de leasemaatschappij voor de subsidie in aanmerking komen.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt voor voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor de afgifte van het kenteken of 10% van de verkoopprijs, exclusief btw voor voertuigcategorie N2.
De maximale subsidie is € 5.000 per bedrijfsauto.

Tip!
Bent u een kleine onderneming of een non-profitinstelling, dan bedraagt het subsidiepercentage 12% in plaats van 10%.

Online aanvraag
U kunt de subsidie online aanvragen via www.rvo.nl. Op het moment van aanvragen van de subsidie mag de bedrijfsauto nog niet aan u geleverd zijn en nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister staan.

Let op!
Bij het aanvragen van de subsidie moet u al een koopovereenkomst of financiële leaseovereenkomst gesloten hebben. Deze mag echter nog niet definitief zijn, maar mag pas op een later moment, dat ligt ná de datum van aanvraag van de subsidie, definitief worden.

Uitbetaling subsidie
Na levering van de bedrijfsauto kunt u een aanvraag tot vaststelling van de subsidie doen. Pas bij vaststelling van de subsidie wordt deze aan u uitbetaald.

Let op!
De aanvraag tot vaststelling moet plaatsvinden uiterlijk zeven maanden na de datum van verlening van de subsidie. Lukt dat niet binnen zeven maanden in verband met leveringsproblemen, dan zijn er voor de jaren 2021 en 2022 gelukkig verlengingsmogelijkheden.

Zorg wel dat de auto minimaal drie jaar op uw naam staat, anders moet u de subsidie deels terugbetalen. Dit kan alleen anders zijn als u de auto binnen drie jaar vervangt door een andere, nieuwe emissieloze bedrijfsauto.

4. Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.

Auto van de zaak
Een belangrijke correctie betreft het privégebruik van de auto van de zaak. U mag alle btw gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar u moet dit wel op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. In de regel is de correctie een forfaitair bedrag. Dit bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde. Echter voor auto’s die nog in gebruik zijn na afloop van het vierde jaar volgend op het jaar waarin men de auto is gaan gebruiken, geldt een correctie van 1,5%.

Tip!
Als het werkelijk privégebruik bekend is, bijvoorbeeld omdat een sluitende kilometerregistratie aanwezig is, moet u ook corrigeren op basis van het werkelijke privégebruik. Bij weinig privégebruik is de correctie dan vaak ook lager.

Let op!
Houd er rekening mee dat voor de btw woon-werkverkeer niet zakelijk is, maar privé.

Personeelsvoorzieningen
De btw op personeelsvoorzieningen mag u alleen aftrekken als de uitgaven aan personeelsvoorzieningen voor de betreffende werknemer in 2021 niet meer dan € 227 (ex btw) hebben bedragen. Gaat u voor een werknemer over dit bedrag heen, dan vervalt de gehele aftrek.

Relatiegeschenken
Heeft u uw klanten tijdens de Kerst iets moois cadeau gedaan? Voor de btw op relatiegeschenken geldt een uitzondering. Die btw is aftrekbaar, tenzij de btw bij aanschaf door de relatie zelf slechts voor 30% of minder aftrekbaar zou zijn geweest. De btw is ook aftrekbaar als het bedrag aan relatiegeschenken in 2021 per relatie niet meer dan € 227 (ex btw) is geweest.

Privé- en vrijgesteld gebruik
Gebruikt u goederen of diensten deels privé, dan mag een overeenkomstig deel van de btw niet worden afgetrokken. Blijkt aan het eind van het jaar dat het privégebruik afwijkt van uw inschatting, dan dient dit in beginsel gecorrigeerd te worden. Dit kan dus leiden tot meer, maar ook tot minder aftrek.

Een soortgelijke regeling is van toepassing voor goederen en diensten die u deels vrijgesteld en deels voor belaste prestaties gebruikt. Een onjuiste inschatting van het belaste en vrijgestelde gebruik corrigeert u aan het einde van het jaar. Let hier wel op: er gelden uitzonderingen voor investeringsgoederen.

5. Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000. Het gebruikelijk loon moet hoger vastgesteld worden als 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het hoogste loon van een werknemer in dienst van de bv hoger is dan € 48.000. Soms kan het gebruikelijk loon lager zijn, bijvoorbeeld bij starters of verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Of de speciale coronaregeling voor het gebruikelijk loon ook voor 2022 zal gelden, is nog onduidelijk.

6. Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Organisaties moeten hun UBO’s (= ultimate beneficial owners) uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Organisaties die dit niet (tijdig) doen, riskeren een sanctie. Dit kan een boete, maar ook een gevangenisstraf zijn. Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij een bv gaat het om personen met meer dan 25% van de aandelen, met meer dan 25% van de stemrechten en om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. Bij een stichting gaat het onder meer om degenen die voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn en om personen die meer dan 25% stemrecht hebben. Op de site van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) vindt u uitgebreide informatie over de inschrijving.

7. Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Elk jaar in december verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. U doet er goed aan deze beschikking te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Als de controle wat meer tijd vraagt, kunt u beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen. Bent u een kleine werkgever (25 werknemers of minder), dan betaalt u een vaste sectorale premie. U heeft dan een mededeling van de Belastingdienst gekregen met de premie voor 2022. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, geldt niet voor deze premiemededeling.

8. Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Uiterlijk 28 januari 2022 btw-verklaring!

Kocht u in 2020 onroerende zaken en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 aan zowel de verkoper als de Belastingdienst schriftelijk verklaren of u in 2020 én 2021 de onroerende zaak voor 90% (voor sommige branches 70%) of meer heeft gebruikt voor btw-belaste handelingen. De keuze om de levering van de onroerende zaak met btw te belasten, was namelijk alleen mogelijk als u aan deze zogenaamde 90%-norm zou voldoen. De verklaring is bedoeld om te controleren of ook inderdaad aan de norm is voldaan. Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van uw boekjaar plaatsvinden.

9. Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari 2022

Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een schriftelijke melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% (voor sommige branches 70%) gebruikten voor btw-belaste handelingen. Is het boekjaar van de huurder niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de melding binnen vier weken na afloop van het boekjaar plaatsvinden.

10. Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’

Buitenlandse werknemers waarvoor u de 30%-regeling wilt toepassen, moeten een vast loon genieten dat voor 2022 minimaal € 39.467 moet bedragen. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel én die jonger zijn dan 30 jaar, is deze minimale inkomensnorm in 2022 € 30.001. Variabele loonelementen tellen niet mee bij de bepaling of voldaan is aan deze norm, aldus een rechter. Let op: houd er rekening mee dat voor de btw woon-werkverkeer niet zakelijk is, maar privé.

Scroll naar boven