Onregelmatigheidstoeslag maakt deel uit van het loon tijdens vakantie

Home » Onregelmatigheidstoeslag maakt deel uit van het loon tijdens vakantie
onregelmatigheidstoeslag

Onregelmatigheidstoeslag maakt deel uit van het loon tijdens vakantie

In sommige sectoren is het gebruikelijk om ’s avonds, ’s nachts en/of in het weekend te werken. Vaak wordt het uurloon van de werknemer in dat geval vermeerderd met een onregelmatigheidstoeslag. Als gevolg daarvan varieert het loon van de werknemer van maand tot maand. Wanneer de werknemer vervolgens vakantie opneemt, rijst de vraag wat de hoogte is van het loon dat de werkgever dient te betalen tijdens de vakantie van de werknemer.
Werkgevers staan vaak niet stil bij het toepasselijke loon en betalen tijdens vakantie enkel het overeengekomen basisloon door. Achteraf kan dit leiden tot onaangename verrassingen.

Hoogte loon tijdens vakantie

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft zich over de vraag gebogen wat de hoogte van het loon is dat tijdens vakantie dient te worden doorbetaald. Een aantal werknemers werkzaam op een huisartsenpost, stelde zich op het standpunt dat de werkgever ook tijdens vakantie de in de cao Huisartsenzorg opgenomen onregelmatigheidstoeslag diende door te betalen. Om die reden vorderden zij van hun werkgever de onregelmatigheidstoeslag over alle vakantiedagen die zij in een periode van zes jaren hebben genoten. Hierbij is van belang dat de toepasselijke cao die gold tot 2014 uitdrukkelijk bepaalde dat over vakantiedagen geen onregelmatigheidstoeslag verschuldigd is. In de toepasselijke cao die gold vanaf 2014 is echter expliciet opgenomen dat onregelmatigheidstoeslag wel dient te worden betaald over opgenomen vakantiedagen.

Aard van de werkzaamheden

Het gerechtshof is van oordeel dat de aard van de werkzaamheden van de werknemers in kwestie meebrengt dat op ongebruikelijke tijdstippen wordt gewerkt. De toeslag die de werknemers ontvangen voor het werken op ongebruikelijke tijdstippen, behoort daarom tot de gebruikelijke beloning en dient om die reden tijdens de vakantie te worden doorbetaald. Naar het oordeel van het gerechtshof is de onregelmatigheidstoeslag niet enkel verschuldigd over de wettelijke vakantiedagen. Ook wanneer de bovenwettelijke vakantiedagen worden aangewend, dient de werkgever de onregelmatigheidstoeslag door te betalen. De betreffende cao bepaling die gold tot 2014 is daarom in strijd met de wet en om die reden nietig.

Voor de beantwoording van de vraag of onregelmatigheidstoeslag dient te worden doorbetaald tijdens vakantie, is de aard van de werkzaamheden dus van groot belang. Brengt de aard van de werkzaamheden niet mee dat op ongebruikelijke tijdstippen wordt gewerkt, en wordt bijvoorbeeld slechts incidenteel ’s nachts of in het weekend gewerkt, dan zal de werkgever geen onregelmatigheidstoeslag verschuldigd zijn tijdens vakantie.

Wilt u meer info neem dan contact op met onze specialisten:

mr. Henk ter Horst Juridisch Adviseur

h.t.horst@fsv.nl

mr. Marloes van Beek Juridisch Adviseur

m.v.beek@fsv.nl

Scroll naar boven